22 czerwca 2023

Jak często należy przeprowadzać przegląd kotła kondensacyjnego?

Przeciętny czas pracy kotła gazowego kondensacyjnego wynosi w ciągu roku około 2000 godzin. Z tej przyczyny, a także z powodu ciężkich warunków eksploatacji w obecności wysokich temperatur, kamienia kotłowego i kondesatu, kocioł kondensacyjny bezwzględnie wymaga okresowych przeglądów technicznych. W przeciwnym razie urządzenie może szybko odmówić posłuszeństwa i ulec awarii w najmniej oczekiwanym momencie – zwykle w samym szczycie sezonu grzewczego. Jak często przeprowadzać przegląd kotła gazowego i jakie czynności powinien wykonać serwisant? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Z tekstu dowiesz się:

 • jak często wykonywać przegląd kotła gazowego,
 • jakie są przepisy prawne dotyczące przeglądu kotła kondensacyjnego,
 • jakie czynności serwisowe realizowane są podczas przeglądu,
 • ile kosztuje przegląd kotła gazowego.

Kocioł gazowy kondensacyjny – jak często wykonywać przegląd?

W ramach tematyki przeglądu gazowego kotła kondensacyjnego można wyróżnić dwa aspekty:

 • terminarz przeglądów gwarancyjnych stanowiących wymóg gwarancyjny producenta,
 • zalecany terminarz przeglądów technicznych określony w dokumentacji technicznej urządzenia.

Pierwszy z nich wynika wprost z warunków producenta kotła i najczęściej wskazany jest bezpośrednio na karcie gwarancyjnej urządzenia. Niezachowanie wymaganych terminów zwykle skutkuje utratą gwarancji, dlatego bardzo ważne jest, aby szczegółowo zapoznać się z wymogami producenta. Choć istotne są wszystkie warunki, to szczególnie należy zwrócić uwagę na moment, od którego liczony jest czas gwarancji. To właśnie ona pomoże prawidłowo wyznaczyć termin wymaganego przeglądu. Najczęściej brana jest pod uwagę potwierdzona stosowną adnotacją data włączenia kotła do eksploatacji lub data sprzedaży.

Zupełnie odmienną kwestią są zalecenia techniczne dotyczące minimalnych cykli przeglądów konserwacyjnych, które powinny mieć miejsce także po upływie okresu gwarancyjnego. Informacja o wymaganych czynnościach oraz terminarz przeglądów zawarte są zwykle w instrukcji instalacji i konserwacji kotła. Na przykładzie marki Vallant jest to zawsze tabela zlokalizowana w końcowej części instrukcji urządzenia. Przeprowadzenie przeglądu kotła wymagane jest co roku, jednak dla niektórych czynności serwisowych producent podaje możliwość zachowania dłuższego, najczęściej dwuletniego terminu.

Przeczytaj także:  Jak kupić mieszkanie w Bydgoszczy od dewelopera?

Przegląd kotła gazowego – przepisy prawne a wymagania producenta

Oprócz wytycznych producenta ważne są także wymogi prawne obowiązujące na terenie danego państwa. W Polsce warto zwrócić uwagę na Ustawę Prawo budowlane. Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. C wyraźnie wskazuje na konieczność corocznego wykonywania przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej, co stanowi obowiązek właściciela lub zarządcy budynku. Czynność ta powinna zostać każdorazowo udokumentowana w stosownym protokole. To nie tylko istotne z punktu widzenia kontroli nadzoru budowlanego, ale także ze względu na politykę firm ubezpieczeniowych, które mogą nie wypłacić odszkodowania w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku.

Przegląd kotła gazowego ecoTEC intro

Kocioł gazowy kondensacyjny ecoTEC intro

Nieodłączną częścią instalacji gazowej jest m.in. kocioł gazowy dwufunkcyjny, dlatego podczas takiej kontroli sprawdzana jest także szczelność połączeń w obrębie urządzenia, w celu wykluczenia niebezpieczeństwa wycieku gazu. Przegląd ten nie musi być jednak tożsamy z wnikliwym sprawdzeniem poprawności działania wszystkich podzespołów, dlatego nie należy zakładać, że każdorazowo będzie on wystarczający. Zgodnie z ustawą kontrole mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Posiadanie takich uprawnień, choć jest niezmiernie ważne, nie jest tożsame ze szczegółową znajomością specyfikacji technicznej danego modelu kotła.

Taka znajomość wymaga zdobycia szerszej wiedzy i umiejętności, przekazywanych na szkoleniach serwisowych. Producent kotłów gazowych kondensacyjnych np. ecoTEC intro marka Vaillant współpracuje z gronem certyfikowanych, autoryzowanych serwisantów i właśnie takie osoby mają najlepsze kwalifikacje do przeprowadzenia przeglądu technicznego. Zwykle wykaz firm znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej producenta urządzenia.

Przeczytaj także:  Stylowe upominki świąteczne: 6 propozycji dla miłośników stylowych wnętrz

Czynności serwisowe realizowane podczas przeglądu

Prawidłowo wykonany przegląd kotła gazowego powinien być dokładny, realizowany zgodnie z wytycznymi producenta, zakończony wystawieniem protokołu serwisowego i ewentualnie odpowiednią adnotacją na karcie gwarancyjnej, jeśli stanowi o tym regulamin.

W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych, wśród najczęściej wymaganych czynności należy wyróżnić:

 • Kontrolę szczelności części gazowej wraz z pomiarem statycznego ciśnienia gazu oraz ciśnienia podczas pracy kotła z pełną mocą.
 • Wykonanie analizy spalin i porównanie wyniku zawartości CO2 z wytycznymi producenta urządzenia.
 • Czyszczenie wymiennika ciepła od strony komory spalania w przypadku stwierdzenia jego zanieczyszczenia produktami spalania.
 • Weryfikację stanu elektrody zapłonowej.
 • Weryfikację stanu wszystkich połączeń elektrycznych.
 • Kontrolę ciśnienia poduszki gazowej w naczyniu rozszerzalnościowym.
 • Kontrolę stanu syfonu kondensatu pod kątem zabrudzeń.

W przypadku tzw. kotłów jednofunkcyjnych, współpracujących z pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u. bardzo ważne jest, aby oprócz przeglądu kotła dokonać także kontroli stanu anody w przypadku, gdy zbiornik zabezpieczony jest anodą magnezową. Zużyta powinna być wymieniona na nową, w przeciwnym razie w wyniku korozji może dojść do perforacji ściany podgrzewacza, a w konsekwencji do zalania pomieszczenia kotłowni.

Przegląd kotła gazowego – cena

Przeprowadzanie okresowych kontroli technicznych stanu kotła kondensacyjnego związane jest z ponoszeniem kosztów finansowych. Prawidłowa eksploatacja wszelkich urządzeń grzewczych nigdy nie jest jednak bezkosztowa, a często pozwala uniknąć zdecydowanie bardziej obciążających portfel awarii. Stawki za usługi serwisowe podlegają typowym mechanizmom rynkowym, jednak przeciętnie koszt przeglądu kotła gazowego kondensacyjnego o mocy < 35 kW mieści się w przedziale od 300 do 400 zł netto.

Artykuł sponsorowany.

 

Powiązane treści